Dy femra kosovare i akuzojnë mjekët për vdekjen e familjarit të tyre

Dy femra nga Prishtina janë duke u an kuar se një familjarit të tyre si paso jë e negliz hencës mjekësore i është përkeqësuar gjendja shëndetësore dhe pastaj ka ndërruar jetë.

Ras ti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 20:50.

Me ras tin tashmë është duke u marrë prokuroria e shtetit.

“Prishtinë 16.07.2020 – 20:50.

Me datën 22.07.2020 dy anku eset femra kosovare kanë dekla ruar dhe shprehë dys.hime se vi.ktimës për shkak të negliz hencës së stafit mjekësor iu ka përkeqësuar gjendja shëndetësore dhe më pas ka vde.kë.

Në konsu ltim me prokurorin është inic iuar lënda e ras tit e cila vazhdon të heto het”, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës për këtë ras t.